Semalt hünärmeni, Google Analitikiňizde nädogry traffige garşy nähili göreşmelidigi barada jikme-jik maglumat berýär

Google Analytics emlägine gödek traffigiň iberilip bilinjek ýagdaýlary bar. Gödek traffik, hasabat statistikasynda talap edilmeýän traffigi aňladýar. Munuň sebäbi, gödek trafik hakyky traffik däl we şonuň üçin statistiki maglumatlary ýitirýän ýalan maglumatlary berýär. Bu howpy bes etmegiň açary, host adynyň goşulmagydyr.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Lisa Mitçel gödek hereketlerden gaça durmagyň we howpsuz durmagyň usullaryny kesgitleýär.

Gödek traffigi getirýän üç esasy faktor bar:

  • Synag serweri traffigi bilen şol bir Google Analitika hasabyna maglumat iberilip bilner.
  • Şol bir yzarlaýyş kody, şol bir ulanyja degişli başga bir web sahypasynda tötänleýin ulanylyp bilner.
  • Gozgalmaýan emläk ID-si ogurlanyp, baglanyşyksyz web sahypalaryndan gelip çykýan ýalan maglumatlary ibermek üçin ulanylyp bilner.

Gödek trafik, aýrylan süzgüç ýa-da goşulan süzgüç ulanyp, maglumatlary habar bermekden boşadylyp bilner. Şeýle-de bolsa, öz içine süzgüç gurmak we gödek hereketiň öňüni almak üçin ulanmak maslahat berilýär. Bu peýdaly, sebäbi hasabatlara diňe dogry host adyndan alnan maglumatlary saklamaga mümkinçilik berýär. Host ady, gyzyklanma web sahypasynyň işleýän domenine degişlidir. Host ady gurulmazdan ozal talaplar:

  • Web sahypasynyň domeni barada döredijilerden tassyklama
  • Esasy hasabat görnüşine geçmezden ozal süzgüç effektlerine gözegçilik etmek üçin jogapkär synag görnüşi bolmaly.
  • Yzygiderli aňlatmalary nädip ýazmalydygy barada bilim almaly.

Google Analytics hasaby hasabatlarynyň, host adynyň hasabatyny barlamak arkaly islenmeýän çeşmeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bolýar. Baş sahypa adynyň hasabatyny Tomaşaçylar bölümindäki Google Analytics hasabyny barlamak arkaly alyp bilersiňiz. Toruň yzyndaky tehnologiýa opsiýasyny saýlaň. Ondan soň host adynyň esasy ölçegini saýlamak bolýar.

Baş sahypa ady ulanylmadyk bolsa, ösüş serwerlerinden traffigi alyp bolýar. Http://translate.googleusercontent.com/ we http://webcache.googleusercontent.com/ salgysyndan traffik alynyp bilner we esasan şu sebäpden kabul edilmelidir:

1. Google terjime hyzmatynyň web sahypasynda haçan ulanylandygyny görkezýärler

2. Gözleg netijesinde "keş" opsiýasynyň haçan saýlanandygyny görkezýärler.

Adaty aňlatma nusgasyny nädip döretmeli

  • Aňlatma döredilende aňlatma döredijisi ulanylmaly.
  • Sintaksis sahypasy ulanylmaly.
  • Doly duralganyň öňünde arka (\) ýa-da öňe çyzgy (/) goýup, metacharacterlerden gaça durmaly.

Yzygiderli aňlatmagyň mysaly freshegg \. (Co \ .uk | com) | googleusercontent. Süzgüç düýpli synagdan geçirilmelidir, sebäbi maglumatlar hasabat görnüşinden aýrylansoň, hiç haçan dikeldilip bilinmez.

Synag görnüşinde süzgüçi nädip sazlamaly

Süzgüçiň bu atlandyryş konwensiýasy prosedurasyna eýerip, islenmeýän häsiýetlere eltmezligini üpjün etmek möhümdir:

1-nji ädim

Süzgüç sazlamalaryna geçiň

2-nji ädim

Süzgüç görnüşinde "adaty goşmak" opsiýasyny saýlaň

3-nji ädim

"Süzgüç meýdançasy" opsiýasyna host adyny giriziň

4-nji ädim

"Süzgüç nagşy" -da adaty aňlatma host adyny giriziň

Baş sahypanyň adyny barlamak

Süzgüç esasy hasabat görnüşine ulanylmazdan ozal aşakdaky ädimler edilmelidir

1. ingüze çykýan meseleleri kesgitlemek üçin real wagt hasabatlary barlanmalydyr

2. Trafigiň mukdaryna baglylykda 2-5 gün garaşyň

3. Synag görnüşinden alnan maglumatlary hasabat görnüşi bilen deňeşdiriň

Süzgüçler anna güni hasabat görnüşine ulanylmaly däldir, sebäbi duşenbe gününe çenli barlanmaz.

mass gmail